Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

8017 8f6f 420
Reposted frompeper peper

May 05 2015

6059 27a0 420
g.
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie

March 08 2015

9012 4f80 420
Reposted frompeper peper

February 16 2015

0000 49df 420
Reposted frompeper peper

February 07 2015

9373 47ad 420
Reposted frommikmikmik mikmikmik

February 03 2015

4594 504e 420
hang over
Reposted fromgracey gracey

September 25 2014

Die young as late as possible.
Reposted frompeper peper

September 20 2014

6004 0cb8 420
Reposted frompeper peper

June 07 2014

2516 0f6a 420
Reposted fromserda serda

April 26 2014

April 25 2014

Mia jest bardzo podobna do Any, ale Mia skupia się na wyglądzie ciała, nie myśląc o tym, co w środku. Ana mówi, że aby coś osiągnąć, trzeba ciężkiej pracy i samodyscypliny, Mia wybiera drogę na skróty. Sióstr zresztą jest więcej - Perry to paranoja, wszystkie się z nią borykamy, Annie - anxienty, czyli lęk, Olive - OCD, zaburzenia depresyjno-kompulsywne, Sally - schizofrenia, Cat - kot, czyli autoagresja, Deb - depresja. I ich matka - Sue, suicide, czyli samobójstwo. Można przyjaźnić się z jedną albo z kilkoma.
— tumblr

April 15 2014

7462 9a8a 420
Who wants to go home?
Reposted frompeper peper

April 14 2014

7741 2451 420
Reposted frompeper peper

January 10 2014

Reposted frombeinthe beinthe
Reposted frombeinthe beinthe

July 28 2013

July 25 2013

1395 2871 420
Reposted frombialetulipany bialetulipany viadiedrunk diedrunk

July 22 2013

July 18 2013

5512 01e8
Reposted frommorela morela
2360 a67b 420
Reposted frommorela morela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl